Nowy kształt Dyrektywy o ERZ wreszcie zaakceptowany!

Tuż przed grudniową przerwą świąteczną Rada Ministrów Unii Europejskiej zaakceptowała zmiany w Dyrektywie o europejskich radach zakładowych. Dzień wcześniej tego samego dokonał przeważającą większością głosów Parlament Europejski. Tym samym, po ponad 8-letnich wysiłkach związków zawodowych, udało się doprowadzić do zasadniczej modyfikacji tej ważnej regulacji. Stało się to jeszcze podczas prezydencji francuskiej, która przywiązywała wielką wagę do pozytywnego finału debaty wokół przyszłości ERZ.

Mimo początkowych napięć między europejską reprezentacją pracodawców a EKZZ, doszło ostatecznie, przy wsparciu francuskiego ministra pracy Xaviera Bertranda (na zdjęciu obok Komisarza UE Vladimira Spidli), do wypracowania propozycji kompromisowej, którą partnerzy społeczni postanowili wspólnie wspierać w dalszych pracach legislacyjnych. Umożliwiło to osiągnięcie konsensusu także w Radzie UE. Z jednym –możliwym do przewidzenia, wyjątkiem. Zmianom w dyrektywie przeciwstawiał się rząd brytyjski, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę tradycyjne obawy elit politycznych tego kraju wobec rozwoju europejskiej przestrzeni zbiorowych stosunków pracy. Ze względu na techniczne problemy z tłumaczeniem formalne przyjęcie nowej dyrektywy nastąpi na kolejnym spotkaniu ministrów pracy UE, przewidzianym na styczeń 2009.

Choć konieczne było poczynienie ustępstw w niektórych obszarach, to zmodernizowana dyrektywa wychodzi naprzeciw wielu postulatom europejskiego ruchu związkowego. Zmieniono m.in. definicje informacji i konsultacji, zagwarantowano członkom ERZ prawo do szkoleń oraz uznano formalnie rolę europejskich federacji branżowych w procesie negocjacyjnym. Przypominamy, że w kampanię promującą zmiany w dyrektywie o ERZ włączyły się także rady pracowników i organizacje NSZZ „Solidarność” z firm ponadnarodowych obecnych w naszym kraju.

Z polskim tekstem projektu dyrektywy po poprawkach Parlamentu Europejskiego można zapoznać się tutaj

Autor: SA (zdjęcie za www.ewc-news.com) (2009-01-20)adres tej wiadomości: http://erz.solidarnosc.org.pl/art.php?id=219

Unia Europejska

Europejskie Rady Zakładowe i rady pracowników jako platforma dialogu autonomicznego w poznawaniu i określaniu wspólnych interesów pracodawców i pracowników (VS/2008/0228) projekt realizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w ramach linii budżetowej Komisji Europejskiej nr 04.03.03.03 „Informacja, konsultacja i partycypacja przedstawicieli przedsiębiorstw”