Prawa spoleczne PRYM

 Wyjaśnienie odnośnie praw społecznych i stosunków przemysłowych  w Koncernie Prym

Preambuła

Koncern Prym dokumentuje za pomocą niniejszego oświadczenia podstawowe prawa społecznego i zasady postępowania. Są one podstawą zrozumienia polityki przedsiębiorstwa prowadzonej przez koncern Prym.
Zabezpieczenie przyszłości koncernu Prym i osób zatrudnionych odbywa się w duchu kooperacyjnego rozwiązywania konfliktów i społecznych zobowiązań na podstawie i w celu zapewnienia zdolności do współzawodnictwa gospodarczego i technologicznego. Globalizacja koncernu Prym jest nieodzowna dla zapewnienia międzynarodowej konkurencyjności i tym samym dla zapewnienia przyszłości przedsiębiorstwa i jego załogi.
Koncern Prym i jego załoga wspólnie podejmują wyzwania globalizacji. Wspólnie należy wykorzystać szanse sukcesu przedsiębiorstwa i zatrudnienia, jak również konkurencyjności i ograniczyć możliwe zagrożenia.

§ 1 Cele podstawowe

1.1 Prawo do tworzenia związków
Uznaje się podstawowe prawo wszystkich pracowników do tworzenia związków zawodowych i reprezentacji pracowników oraz do wstępowania do nich. Koncern Prym i związki zawodowe względnie reprezentacje pracowników współpracują jawnie i w duchu konstruktywnego, kooperacyjnego rozwiązywania konfliktów.
1.2 Zakaz dyskryminacji
Gwarantowana jest równość szans i równość traktowania, nie bacząc na pochodzenie etniczne, kolor skóry, płeć, wyznanie, przynależność państwową, orientację seksualną, pochodzenie społeczne lub stosunek polityczny, o ile opierają się one na demokratycznych zasadach i tolerancji w stosunku do osób inaczej myślących. Zasadniczo pracownicy są wyszukiwani, zatrudniani i awansowani na podstawie ich kwalifikacji i zdolności.
1.3 Wolny wybór zatrudnienia
Koncern Prym odrzuca jakiekolwiek świadome wykorzystanie pracy przymusowej i obowiązkowej włącznie z niewolą za długi lub niedobrowolną pracą więźniów.
1.4 Zakaz pracy dzieci
Niedozwolona jest praca dzieci. Przestrzegany jest minimalny wiek dopuszczenia do zatrudnienia według przepisów państwowych .
1.5 Wynagrodzenie
Wynagrodzenia i świadczenia, które wypłacane są lub udzielane za zwykły tydzień pracy,
spełniają co najmniej aktualne państwowe, ustawowe normy minimalne względnie normy
minimalne danych państwowych sektorów gospodarki.
1.6 Czasy pracy
Czas pracy odpowiada co najmniej aktualnym, ustawowym wytycznym państwowym względnie minimalnym normom danych państwowych sektorów gospodarki.
1.7 Ochrona pracy i zdrowia
Koncern Prym spełnia co najmniej aktualne państwowe standardy w zakresie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy i stosuje w tych ramach odpowiednie środki dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa na stanowisku pracy, aby zagwarantowane były zdrowe warunki zatrudnienia.

§ 2 Realizacja

2.1 Osoby zatrudnione w koncernie Prym są informowane o wszystkich postanowieniach niniejszego oświadczenia.
2.2 Koncern Prym wspiera i zachęca swoich partnerów w interesach do uwzględnienia tego oświadczenia w ich własnej polityce przedsiębiorstwa. Koncern widzi w tym korzystną podstawę wzajemnych stosunków.
2.3 Na podstawie niniejszego oświadczenia osoby trzecie nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń.
Oświadczenie wchodzi w życie wraz z jego podpisaniem i nie działa wstecz. Stolberg, 20.11.2003 r.
 
za
Europejską Radę Zakładową Kierownictwo Międzynarodowe Zrzeszenie Koncernu Prym Koncernu Prym Związków Zawodowych Metalowców
Ralf Radmacher Axel Prym Jürgen Peters