Porozumienie ws odpowiedzialności społecznej EdF

  

Porozumienie o społecznej
odpowiedzialności
koncernu EDF
24 stycznia 2005 r.
22-30, avenue de Wagram 75382 PARIS CEDEX 08 FRANCE www.edf.com EDF - SA au capital de 911 085 545 euros 552 081 317 R.C.S. Paris Porozumienie o społecznej odpowiedzialności koncernu EDF,
 
Między niżej podpisanymi :
Koncern EDF, reprezentowany przez Prezesa,
I :
Przedstawiciele pracowników koncernu EDF, niżej wymienione krajowe i międzynarodowe organizacje związkowe
FNME-CGT, FCE-CFDT, FNEM-FO, CFE-CGC i CFTC, reprezentujące francuskie spółki, należące do koncernu EDF ;
GMB, Unison, Prospect i Amicus, reprezentujące brytyjskie spółki EDF ;
VDSZSZ, reprezentująca węgierskie spółki EDF ;
SOLIDARNOŚĆ, reprezentująca polskie spółki EDF ;
SOZE, reprezentująca słowackie spółki EDF ;
« Luz y Fuerza », reprezentująca argentyńskie spółki EDF ;
« Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro » (Związek Pracowników Energetyki Rio de Janeiro) i « Sindicato dos Engenheiros de Rio de Janeiro » (Związek Inżynierów Rio de Janeiro), reprezentujące brazylijskie spółki EDF
SUTERM, reprezentująca meksykańskie spółki EDF ;
Wybrani przedstawiciele pracowników należący do Rady Konsultacyjnej pionu Azja/Ocean Spokojny, reprezentujący azjatyckie spółki EDF ;
ICEM (Międzynarodowa Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Energetyki, Górnictwa i innych sektorów przemysłowych)
ISP (Międzynarodowa Federacja Usług Publicznych)
OIEM (Międzynarodowa Organizacja Energetyki i Górnictwa)
FMTI (Światowa Federacja Pracowników Przemysłu)
Wstęp
Produkcja, przesył, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz innych nośników energii, będących dobrem koniecznym do życia, rozwoju gospodarczego i rozwoju cywilizacji – to dziedziny działalności, których nie można uprawiać bez autentycznego poczucia społecznej odpowiedzialności. Powinno ono prowadzić do konkretnego zaangażowania firm energetycznych i ich pracowników.
Poczucie społecznej odpowiedzialności niewątpliwie dotyczy stosunków między poszczególnymi spółkami EDF a ich pracownikami. Obejmuje ono także kontakty z klientami, podwykonawcami i dostawcami, ludnością, samorządami i w ogóle ze społeczeństwem. Niniejsze porozumienie uwzględnia wszystkie te aspekty społecznej odpowiedzialności, także wobec innych podmiotów, z którymi koncern EDF powinien prowadzić dialog (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.).
W warunkach wzmożonej konkurencji na światowym rynku energii elektrycznej, wszystkie spółki EDF powinny dbać o konkurencyjność oraz efektywność ekonomiczną, społeczną i ekologiczną, a w tym celu tworzyć model rentownego i zrównoważonego wzrostu i rozwoju działalności.
Model efektywnościowy koncernu opiera się bowiem z jednej strony na rezultatach ekonomicznych, finansowych i profesjonalizmie, a z drugiej na poczuciu odpowiedzialności wobec społeczeństwa i za środowisko. Nasze aspiracje do uzyskania rangi jednej z wzorcowych firm światowych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju opierają się na trzech filarach : ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.
W warunkach światowej konkurencji, koncern EDF chce realizować wyznawane przez siebie wartości : poszanowanie osoby ludzkiej, ochronę środowiska, efektywność, solidarność i uczciwość. Wartości te powinny być spoiwem jego tożsamości, kultury i etyki.
Siłą EDF jest różnorodność kulturowa pionów i spółek, składających się na strukturę koncernu i wzbogacających się nawzajem. Suma tożsamości wszystkich podmiotów daje w efekcie naszą wspólną tożsamość. Każdy podmiot wnosi coś innego. Bogactwo to z pewnością jest dla naszego koncernu atutem.
Dialog społeczny, w którym uczestniczą z jednej strony przedstawiciele pracowników i organizacje związkowe, a z drugiej strony kierownictwo - powinien sprzyjać rozwojowi poczucia społecznej odpowiedzialności w całym koncernie. Dialog ten zawsze w EDF przyczyniał się do sukcesu. Chcemy, żeby w dalszym ciągu we wszystkich regionach (w Europie, Ameryce i Azji) przyczyniał się on do budowy tożsamości koncernu.
Sygnatariusze niniejszego porozumienia uważają, że sprzyja ono bardziej zdecydowanemu zaangażowaniu wszystkich pracowników i kierownictwa w działania, dowodzące poczucia społecznej odpowiedzialności oraz zapewnieniu wiarogodności tych ostatnich poprzez ustalenie zasad monitorowania i kontroli przestrzegania podjętych zobowiązań.
Sygnatariusze uważają, że porozumienie o społecznej odpowiedzialności koncernu EDF, wynik pierwszych międzynarodowych negocjacji, w których biorą udział wszystkie spółki kontrolowane przez EDF i międzynarodowe organizacje związkowe, jest okazją do bardziej zdecydowanego zbiorowego zaangażowania w ideę zrównoważonego rozwoju i działania, sprzyjające rozwojowi dialogu społecznego na skalę międzynarodową. Ma ono charakter woluntarystyczny i dowodzi zaangażowania w uniwersalne zasady wspólne dla całego koncernu. Jest poza tym pragmatyczne, ponieważ przy wdrażaniu przyjętych zasad uwzględnia istniejące różnice kulturowe, społeczne i ekonomiczne.
 
W oparciu o te uniwersalne zasady i zobowiązania, wspólne dla całego koncernu, każda spółka będzie musiała określić, z zachowaniem zasady pomocniczości (samodzielności filii), sposoby ich konkretnego praktycznego wdrażania w zależności od lokalnego kontekstu ekonomicznego, kulturowego, branżowego i ustawodawczego.
Niniejsze porozumienie stosuje się do spółek bezpośrednio kontrolowanych przez EDF, tzn. w których EDF jest właścicielem większości akcji / udziałów lub posiada większość głosów, przypadających kapitałowi akcyjnemu / udziałowemu lub wyznacza ponad połowę członków organów zarządzających spółką (zarządu, rady nadzorczej itp.).
Jeżeli zmiany w strukturze kapitału zakładowego lub w zawartym przez koncern EDF pakcie akcjonariuszy, spowodują wyjście danej spółki poza zakres koncernu EDF, porozumienie przestanie w tej spółce obowiązywać. Natomiast jeżeli w zakres koncernu EDF wejdzie nowa spółka, zainteresowane strony lokalnie uzyskają możliwość podpisania niniejszego porozumienia, jeżeli wyrażą takie życzenie. Jeżeli tego rodzaju zmiany będą wymagały nowelizacji tekstu porozumienia, sygnatariusze będą mieli możliwość wykorzystania zawartej w rozdziale IX klauzuli o negocjowaniu aneksów.
Sygnatariusze zobowiązują się do promowania niniejszego porozumienia w taki sposób, aby w miarę możliwości doprowadzić do stosowania jego ustaleń także w spółkach, na których działalność koncern EDF ma poważny wpływ, ale których bezpośrednio nie kontroluje.
Spółki EDF zobowiązują się do skrupulatnego przestrzegania krajowego i lokalnego ustawodawstwa, a także umów zbiorowych - szczególnie gdy nakładają one na przedsiębiorstwa zobowiązania w zakresie szerszym, niż przewidziano w tym porozumieniu.
Artykuł 1 Przestrzeganie praw człowieka.
Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)
Koncern EDF podpisuje się pod międzynarodowymi zobowiązaniami, dotyczącymi ochrony i obrony praw człowieka Narodów Zjednoczonych : Powszechną deklaracją praw człowieka z 1948 r., Deklaracją o eliminowaniu wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet z 1967 r., jak również Deklaracją praw dziecka z 1959 r.
Koncern potwierdza, że podpisuje się pod Dziesięcioma Zasadami programu ONZ Global Compact z lipca 2000 roku (którego dziesiąta zasada została przyjęta w czerwcu 2004 r.)
Koncern zobowiązuje się do przestrzegania i dbania, aby wszystkie kontrolowane przez EDF spółki przestrzegały podstawowych konwencji MOP :
Gwarantujących swobodę działalności związkowej i zasady negocjacji zbiorowych, czyli :
Konwencji 87 z 1948 r. o swobodzie działalności związkowej i ochronie praw do tej działalności
Konwencji 98 z 1949 r. o prawie do organizowania się i negocjacji zbiorowych I – Zakres stosowania porozumienia II – Powszechne normy  
Zakazujących stosowania pracy przymusowej i obowiązkowej, czyli :
Konwencji 29 z 1930 r. o pracy przymusowej
Konwencji 105 z 1957 r. o zniesieniu pracy przymusowej
Zakazujących wykorzystywania do pracy dzieci, czyli :
Konwencji 138 z 1973 r. o minimalnym wieku pracowników
Konwencji 182 z 1999 r. o najgorszych formach pracy dzieci
O walce z dyskryminacją, czyli :
Konwencji 100 z 1951 r. o jednakowym wynagrodzeniu za taką samą pracę
Konwencji 111 z 1958 r. o dyskryminacji przy zatrudnianiu i w karierze zawodowej
Powyższe zobowiązanie odnosi się także do krajów, które jeszcze nie ratyfikowały wymienionych konwencji.
Dotyczy to również konwencji nr. 135 z 1971 roku w sprawie przedstawicieli pracowników, o ile lokalne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
W krajach, które nie ratyfikowały powyższych konwencji, sygnatariusze porozumienia będą mogli stosownie do lokalnych warunków promować te konwencje w kontaktach z organizacjami zawodowymi i właściwymi władzami lokalnymi, wykorzystując praktyczne doświadczenia, zdobyte przy wdrażaniu tych konwencji w spółkach EDF.
Artykuł 2 BHP
1- W koncernie EDF zagadnienia BHP są traktowane priorytetowo. Dobre warunki pracy i troska o człowieka są równie ważnym przedmiotem naszych codziennych starań, jak rezultaty ekonomiczne, ochrona środowiska czy satysfakcja klientów.
Sygnatariusze uważają, że zdrowie i bezpieczeństwo pracowników podwykonawców są równie ważne, jak w przypadku pracowników koncernu EDF. Zagadnienia te są przedmiotem artykułu 10 tego porozumienia.
2- Spółki koncernu EDF powinny w ramach obowiązującego prawa stworzyć warunki pracy, sprzyjające bezpieczeństwu oraz zdrowiu fizycznemu i psychicznemu pracowników na wszystkich stanowiskach, niezależnie od stopnia występujących na danym stanowisku zagrożeń. III – Wspólne zobowiązania i kierunki działania spółek koncernu EDF, dotyczące odpowiedzialności w stosunkach między koncernem a pracownikami
 
Rezultaty uzyskiwane w dziedzinie BHP będą mierzone na zasadzie akcji ciągłych postępów, w oparciu o adekwatne wskaźniki i podawane do wiadomości przedstawicieli pracowników.
3 – Koncern przykłada szczególną wagę do szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. W każdej spółce koncernu powinny być realizowane programy szkoleniowe.
Pracownicy muszą dysponować wyposażeniem ochronnym, dostosowanym do danego typu działalności. Muszą oni być poinformowani o zasadach BHP i indywidualnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie nie tylko swoje, ale i kolegów.
4- Spółki koncernu EDF będą sprawdzały, czy planowane inwestycje nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników ani okolicznej ludności.
5- Będą prowadzone działania prewencyjne, mające na celu zapobieganie skutkom ryzyka zawodowego, a w szczególności wypadkom, związanym z elektrycznością i wypadkom drogowym.
6- Pożądane jest, aby spółki koncernu EDF w trosce o otoczenie społeczne podejmowały działania prewencyjne, nastawione na walkę z podstawowymi problemami zdrowia publicznego i zapobieganie nałogom.
7- Tam, gdzie nie ma jeszcze instancji powołanych do dialogu społecznego na tematy BHP, w ciągu roku od podpisania porozumienia podjęte zostaną rozmowy pomiędzy kierownictwem a przedstawicielami pracowników danej spółki w celu wypracowania optymalnego systemu organizacyjnego, umożliwiającego prowadzenie stałego dialogu. Partnerzy społeczni będą mieli możliwości uzyskiwania wszelkich dostępnych informacji, koniecznych do prowadzenia takiego dialogu.
Organizacje związkowe i instancje przedstawicielsko-pracownicze, będące sygnatariuszami niniejszego porozumienia będą uczestniczyły w promowaniu konsultowanych działań w zakresie BHP, w szczególności obliczonych na zapobieganie skutkom zagrożeń, a nastawionych na wszystkich członków danej organizacji lub instancji oraz wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa.
8- Koncern EDF przeanalizuje wszelkie systemy certyfikacji w zakresie BHP, które mogą dotyczyć należących do niego spółek.
Artykuł 3 Zdolności adaptacyjne pracowników i przebieg ich kariery zawodowej : szkolenia i mobilność
1- Koncern EDF docenia i popiera zdolności adaptacyjne pracowników.
W tym celu spółki EDF starają się zapewniać pracownikom wszystkich kategorii, przez cały okres aktywności zawodowej dostęp do adekwatnych :
 
- systemów informowania o zmianach w danej specjalności i strukturze oraz o dostępnych stanowiskach pracy,
 
- systemów kształcenia i doskonalenia zawodowego, przygotowujących zainteresowanych do pracy w nowych specjalnościach i zapoznających z nowymi technologiami
 
- systemów, umożliwiających pracownikom rozwijanie kompetencji, wykorzystywanie potencjalnych możliwości oraz samorealizację na zasadzie akcji ciągłych postępów i ustawicznego szkolenia.
 
 
2- Gdy firma domaga się od pracownika mobilności w związku ze zmianą uwarunkowań w przedsiębiorstwie i poza nim, poszukuje ona sposobów ułatwiania adaptacji i pomocy pracownikom w nowych sytuacjach, w szczególności poprzez odpowiednie szkolenie i informowanie.
Jeżeli natomiast sam pracownik wykazuje zainteresowanie mobilnością, każda spółka EDF zobowiązuje się do popierania zmierzających w tym kierunku indywidualnych inicjatyw z uwzględnieniem kompetencji i zdolności kandydata oraz potrzeb i organiczeń spółki. Tego rodzaju mobilność daje pracownikowi nowe osobiste i zawodowe doświadczenia o istotnym znaczeniu dla jego przyszłości.
3- W ramach mobilności międzynarodowej, koncern EDF popiera przenoszenie pracowników ze spółki do spółki. Mobilność wynikającą z zapotrzebowania, zgłaszanego pracownikom przez dyrekcję koncernu reguluje « Katalog zasad międzynarodowej mobilności EDF ». W tym wypadku giełda stanowisk pracy umożliwia pracownikom zgłaszanie indywidualnych planów kariery zawodowej oraz życzeń w zakresie mobilności.
Artykuł 4 - Osłona socjalna : ubezpieczenia od wypadków przy pracy, zdrowotne i emerytalne
Spółki EDF odpowiadają na apel MOP do wielonarodowych koncernów o działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników1. Koncern EDF zobowiązuje się, że do końca okresu obowiązywania niniejszego porozumienia wszyscy pracownicy kontrolowanych przez niego spółek będą objęci systemami osłony socjalnej, umożliwiającymi poprzez ubezpieczenia społeczne zachowanie fizycznej i moralnej godności w razie wypadku przy pracy, choroby czy macierzyństwa oraz zapewniającymi każdemu pracownikowi emeryturę po zakończeniu aktywności zawodowej.
W ramach lokalnie obowiązującego ustawodawstwa i przepisów, spółki koncernu EDF będą starały się w danym kraju wykazać dobrymi praktykami branżowymi.
Artykuł 5 - Walka z dyskryminacją
1- Koncern EDF zobowiązuje się do walki z wszelkimi formami dyskryminacji i deklaruje wolę poszanowania różnorodności oraz promowania zasady równouprawnienia.
Zgodnie z postawieniami Konwencji 111 MOP, przez dyskryminację rozumiemy « niejednakowe traktowanie, wykluczanie lub preferowanie rasy, koloru skóry, płci, religii, poglądów politycznych, narodowości lub pochodzenia społecznego, powodujące pogwałcenie lub utrudnienie realizacji zasady równouprawnienia w dziedzinie zatrudnienia i kariery zawodowej ».
W związku z powyższym, sygnatariusze niniejszego porozumienia podejmują wszelkie starania o usunięcie z obowiązujących przepisów wszelkich klauzul dyskryminacyjnych, np. ograniczających niektórym kategoriom ludzi dostęp do określonych stanowisk pracy.
1 Według szacunków MOP, ponad połowa mieszkańców naszej planety nie posiada żadnej osłony socjalnej, a tylko 20 % jest objęte adekwatnymi ubezpieczeniami społecznymi.
 
2- W trosce o ludzką godność, koncern EDF zobowiązuje się do zachowania szczególnej czujności w trzech dziedzinach :
 
- Równouprawnienie zawodowe mężczyzn i kobiet. Spółki EDF, w oparciu o analizę stanu faktycznego, zobowiązują się do podejmowania woluntarystycznych działań obliczonych na sprawdzanie, czy nigdzie nie następuje dyskryminacja, przejawiająca się niejednakowym przebiegiem kariery zawodowej, widoczna przy obejmowaniu kierowniczych lub odpowiedzialnych stanowisk pracy lub przejawiająca się różnym wynagrodzeniem za taką samą pracę.
 
- Integracja osób niepełnosprawnych. Koncern EDF będzie w szczególny sposób dbał o rozwijanie polityki przyjmowania pracowników niepełnosprawnych, opartej na systemie woluntarystycznego zatrudniania i specyficznych działaniach, obejmujących integrację zawodową i wspomaganie kariery zawodowej tej kategorii pracowników (dostosowanie stanowisk pracy i budynków, uwrażliwienie zespołów pracowniczych itp.). Jeżeli dany pracownik staje się niepełnosprawny lub stopień jego niepełnosprawności ulega zmianie, firma poszukuje najadekwatniejszych rozwiązań w zakresie przystosowania stanowiska pracy czy formy zatrudnienia.
 
- Pochodzenie pracowników (etniczne, społeczne, narodowościowe, kultura, religia, region geograficzny), które absolutnie nie powinno wpływać na decyzję o nie przyjęciu danej osoby do pracy. Na tej samej zasadzie żaden typ stanowisk pracy nie powinien być zastrzeżony ani zabroniony dla danego pracownika ze względu na jego pochodzenie. Nie wyklucza to starań o promowanie różnorodności w zespołach pracowniczych.
 
3- Koncern EDF zobowiązuje się do poszanowania zaangażowania pracowników w działalność związkową, a w szczególności zapewnienia im ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji, stwarzającymi zagrożenie dla swobody tej działalności. W związku z powyższym będziemy ze szczególną uwagą monitorowali karierę zawodową pracowników, sprawujących funkcje związkowe lub przedstawicielsko-pracownicze.
4- Koncern EDF uznaje, że różnorodność pracowników jest dla przedsiębiorstwa atutem, godnym kultywowania. W duchu poszanowania obowiązującego w danym kraju ustawodawstwa, żnorodność powinna być promowana na wszystkich szczeblach spółek EDF w taki sposób, aby struktura załogi była odbiciem tkanki społecznej w otoczeniu spółki.
Artykuł 6 - Działania przedrestrukturyzacyjne i socjalne wspomaganie restrukturyzacji przemysłowych
1- W zakresie działań przedrestrukturyzacyjnych i socjalnego wspomagania restrukturyzacji przemysłowych, koncern EDF ustalił zasady, do przestrzegania których zobowiązane są wszystkie spółki, objęte zakresem niniejszego porozumienia. Zasady te figurują w tekście pt. „Polityka koncernu EDF w zakresie działań przedrestrukturyzacyjnych i socjalnego wspomagania restrukturyzacji przemysłowych”, konsultowanym z Europejską Radą Zakładową w maju 2003 r.
2- W szczególności spółki EDF zobowiązują się do przestrzegania następujących podstawowych zasad :
 
- zasady działania z wyprzedzeniem, wymagającej :
 
- uwzględniania społecznych konsekwencji przy podejmowaniu strategicznych decyzji (w takich sprawach, jak nowe inwestycje, fuzje społek, wykupywanie nowych aktywów, restrukturyzacje, zbywanie aktywów)
 
- podejmowania od początku procesu decyzyjnego działań, nastawionych na pracowników, a w szczególności przygotowania ich do nowych sytuacji i ułatwienia im przystosowania się do zmian.
 
- zasady dialogu społecznego ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników, wymagającej : informowania i dialogu na temat ekonomicznych wyzwań oraz konsekwencji podejmowanych decyzji ; odpowiedniej adaptacji i monitorowania działań, podejmowanych w ramach indywidualnej i zbiorowej pomocy pracownikom w nowych sytuacjach.
 
- zasady odpowiedzialności za pracowników i lokalną gospodarkę, wymagającej ograniczenia społecznych konsekwencji, ponoszonych przez zainteresowanych pracowników, a także ograniczenia negatywnego wpływu na równowagę sytuacji ekonomicznej na danym terenie. W każdej sytuacji należy rozpatrywać posunięcia, mające na celu uniknięcie lub maksymalne ograniczenie przymusowych zwolnień grupowych (mobilność kadr wewnątrz koncernu, przekwalifikowanie itp.)
 
W przypadku niemożności uniknięcia przymusowych zwolnień grupowych, przedsiębiorstwo będzie starało się podejmować ustalenia korzystniejsze, niż ustawowe minimum danego kraju. W przypadku utraty pracy, będziemy rozważali możliwości zaproponowania zainteresowanym pracownikom specyficznych działań wspomagających, obliczonych na ułatwienie tym osobom znalezienia nowych miejsc pracy (outplacement, komórka ds.przekwalifikowań, szkolenia itp.)
Ogólnie rzecz biorąc koncern EDF zobowiązuje się, że podejmowane w należących do niego spółkach działania wspomagające będą wyrazem najlepszych praktyk pośród wielkich firm energetycznych w danym kraju.
Artykuł 7 Udział pracowników w rezultatach przedsiębiorstwa
Koncern EDF nie mógłby osiągać rezultatów bez pracowników. Dlatego koncern uważa, że postęp społeczny musi iść w parze z postępem ekonomicznym, a pracownicy powinni korzystać z rezultatów przedsiębiorstwa, będących owocami ich pracy.
Dodatkiem do wynagrodzenia podstawowego będzie udział pracowników w rezultatach przedsiębiorstwa. Dodatek ten może przybierać różne formy (indywidualnych premii, udziału w zyskach, oszczędności pracowniczych, dopłaty do funduszy emerytalnych itp.), musi jednak być wprowadzony we wszystkich spółkach koncernu EDF do końca czasu trwania niniejszego porozumienia.
W oparciu o tę wspólną zasadę każda spółka EDF określa własną politykę wynagradzania indywidualnej i zbiorowej efektywności stosownie do własnego społecznego, ekonomicznego i prawnego kontekstu.
IV –
Artykuł 8 Działania na rzecz dostępu do elektryczności
1- Sygnatariusze uważają, że dostęp do energii elektrycznej jest podstawową dźwignią rozwoju gospodarczego i społecznego oraz kluczowym czynnikiem w walce z nędzą. Tymczasem 2 miliardy ludzi (jedna trzecia ludzkości) nie mają dostępu do tej niezbędnej usługi, a jeszcze więcej nie ma dostępu do niezawodnego źródła elektryczności.
W związku z powyższym, koncern EDF i należące do niego spółki podejmują inicjatywy lub uczestniczą na zasadzie porozumień o współpracy w inicjatywach, sprzyjających poprawie dostępu ludności różnych krajów do energii elektrycznej - zwłaszcza w regionach, w których EDF prowadzi działalność. Inicjatywy takie podejmowane są z uwzględnieniem lokalnego kontekstu, a w szczególności wymagań instytucji regulacyjnych.
2- Sygnatariusze będą poza tym popierali wszelkie inicjatywy i projekty pracowników i innych interesariuszy, mogące przyczynić się do realizacji tego celu.
3- Powyższe działania będą wyraźnie uwzględniane w zadaniach, powierzanych działowi naukowo-badawczemu koncernu EDF.
Artykuł 9 Działania, nastawione na ubogich klientów
1- Spółki EDF, zapewniające dystrybucję i dostawy energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych, w mniejszym lub większym stopniu napotykają na problem klientów w niepewnej sytuacji ekonomicznej czy wręcz w stanie nędzy, a co za tym idzie – trudności lub niemożności opłacenia rachunków za elektryczność, a czasami nielegalnych podłączeń do sieci.
Koncern EDF nie może być jedynym inicjatorem i sponsorem działań, zmierzających do rozwiązywania tego typu problemów, ale jako firma działająca w branży elektroenergetycznej poczuwa się do społecznej odpowiedzialności i wszędzie, gdzie prowadzi działalność, współpracuje z odpowiednimi partnerami rządowymi lub pozarządowymi w ramach aktywnego poszukiwania adekwatnych rozwiązań.
Koncern EDF stwierdza, że nie ma uniwersalnego sposobu na zaspokojenie potrzeb klientów ubogich lub będących w trudnych sytuacjach. Koncern powinien jednak w ramach swoich struktur zorganizować system wymiany praktyk i doświadczeń na zasadzie akcji ciągłych postępów. Sygnatariusze niniejszego porozumienia będą informowani o efektach działania tego systemu.
2- W szczególności dokładamy wszelkich starań, aby lepiej poznawać indywidualne sytuacje, w jakich znajdują się ubodzy klienci i udzielać tym osobom adekwatnych porad, obliczonych na pomoc w kontrolowaniu budżetu energetycznego i racjonalnym wykorzystywaniu energii. Realizacji tego celu będzie sprzyjało specyficzne szkolenie pracowników w zakresie kontaktów z klientami tej kategorii.
3- Sygnatariusze będą w każdym kraju nakłaniali właściwe organy władzy publicznej do poszukiwania odpowiednich rozwiązań systemowych, w tym dotyczących podatków za elektryczność bądź minimalnych, niezbędnych do życia dostaw energii elektrycznej dla najuboższych klientów. Wspólne zobowiązania i kierunki działania spółek koncernu EDF, dotyczące poczucia odpowiedzialności w stosunkach z klientami i podwykonawcami
Artykuł 10 Zwracanie przez zleceniodawcę uwagi na praktyki podwykonawców w zakresie przestrzegania prawa, zasad BHP i zasad etycznych w odniesieniu do klientów i w zakresie ochrony środowiska
 
1- Spółki EDF zawsze sprawdzają, czy podwykonawcy świadczą wysokiej jakości usługi z poszanowaniem przepisów prawa i obowiązujących norm międzynarodowych (m.in. odnośnie zakazu wykorzystywania do pracy dzieci).
 
Wymagania koncernu dotyczą szczególnie :
 
- przestrzegania prawa
 
- dbałości o BHP pracowników podwykonawców
 
- przestrzegania w kontaktach z klientami zasad etycznych, a szczególnie zasad szacunku dla człowieka i uczciwości
 
- ochrony środowiska
 
 
2- Spółki, należące do koncernu EDF wdrożą adekwatne procedury wyboru i oceny podwykonawców w oparciu o wyżej określone kryteria.
 
3- Podwykonawcy będą informowani o powyższych wymaganiach. Wszelkie poważne i niewyeliminowane mimo upomnień uchybienia wobec przepisów prawa, zasad BHP, zasad etyki w kontaktach z klientami i reguł ochrony środowiska spowodują zerwanie kontaktów z podwykonawcą, z poszanowaniem zobowiązań umownych.
 
4- Odnośnie bezpieczeństwa swoich pracowników, podwykonawca musi zgłaszać wypadki przy pracy, które wydarzyły się w czasie powierzonego im zadania.
 
5- Każdy podwykonawca koncernu EDF musi od swoich własnych podwykonawców wymagać przestrzegania wszystkich zasad, których wymaga od niego koncern EDF.
 
6- Ponadto sygnatariusze niniejszego porozumienia zobowiązują się do promowania wśród dostawców, od których zakupują towary i usługi dziesięciu zasad programu ONZ Global Compact.
 
V -
Artykuł 11 Bezpieczeństwo ekologiczne naszych instalacji, urządzeń i technologii
Koncern EDF posiada instalacje i urządzenia, stwarzające potencjalne zagrożenia. Ludność danego obszaru musi być informowana o tych zagrożeniach poprzez odpowiednie komunikaty i sygnalizację.
W ramach swojej działalności przemysłowej koncern EDF użytkuje lub wytwarza pewne produkty oraz emituje zanieczyszczenia, mogące poważnie zaszkodzić człowiekowi i naturalnemu środowisku. Wspólne zobowiązania i kierunki działania spółek koncernu EDF, dotyczące ochrony środowiska i promowania efektywności energetycznej
W tej sytuacji koncern EDF zobowiązuje się :
 
- po pierwsze, do wdrożenia specyficznych działań prewencyjnych, nastawionych na zmniejszenie znanego i określonego ryzyka.
 
Jeżeli produktów, których niebezpieczne właściwości są znane i udowodnione, nie można od razu zastąpić innymi, to spółki koncernu EDF podejmą ustalenia, zmierzające do maksymalnego ograniczenia użycia tych produktów, przeprowadzenia intensywnych działań profilaktycznych i odosobnienia niebezpiecznych substancji przez cały okres ich eksploatacji.
Ponadto koncern EDF zorganizuje lub weźmie udział w programach naukowo-badawczych, obliczonych na znalezienie w perspektywie średnio-terminowej odpowiednich substytutów.
 
- po drugie, do prowadzenia polityki prewencyjnej, wyrażającej się poprzez woluntarystyczne działania zapobiegawcze i kontrolne na płaszczyźnie badań naukowych i technologii pod kątem zagrożeń, związanych z działalnością spółek.
 
Artykuł 12 Przykładne działania przedsiębiorstw i pracowników koncernu EDF w zakresie ochrony środowiska
1- Jako społecznie odpowiedzialna firma energetyczna, koncern EDF prowadzi aktywną politykę ochrony środowiska. Rolę dokumentu odniesienia dla tej polityki odgrywa program, przyjęty dn. 21 grudnia 2001 r. pod nazwą Agendy 21 koncernu EDF.
Koncern EDF i należące do niego spółki prowadzą działania, nastawione na systematyczne zmniejszanie stopnia szkodliwości prowadzonej działalności na stan naturalnego środowiska. Działania te obejmują w szczególności procedurę wdrażania normy ISO 14001, która zobowiązuje i mobilizuje wszystkich menedżerów i pracowników.
Działania te obejmują ponadto uwrażliwianie pracowników na konieczność przestrzegania obowiązujących norm ekologicznych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.
2- Koncern EDF uczestniczy w rozwoju energetyki odnawialnej. W szczególności eksploatuje odnawialne źródła energii w ramach posiadanych aktywów produkcyjnych, a także nakłania do budowy źródeł zdecentralizowanych tam, gdzie pozwalają na to istniejące rozwiązania techniczne i sytuacja ekonomiczna.
3- Sygnatariusze zobowiązują się do promowania w każdej spółce EDF działań, zachęcających menedżerów i pracowników przedsiębiorstwa do przykładnego postępowania w zakresie ochrony środowiska.
4- Poza tym każda spółka EDF będzie co roku ogłaszała program działań, realizowanych w myśl ustaleń tego artykułu odpowiednio do głównego przedmiotu swojej działalności.
Artykuł 13 Promowanie efektywności energetycznej wśród klientów i w poszczególnych spółkach EDF
1- Koncern EDF uważa efektywność energetyczną za jeden z niezbędnych filarów zrównoważonego rozwoju.
W związku z tym prowadzi on politykę aktywnego promowania efektywności energetycznej wśród wszystkich swoich klientów. Polityka ta obejmuje między innymi udzielanie klientowi odpowiednich porad i promowanie sposobów racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej.
Poprzez odpowiednie działania informacyjne i doradcze, koncern EDF pomaga klientom regulować zużycie energii i kontrolować wysokość rachunków. Szczególną uwagę poświęcamy w tych działaniach klientom w trudnej sytuacji finansowej.
2- Sygnatariusze zachęcają spółki i pracowników EDF do przykładnego postępowania, a mianowicie promowania racjonalnego zużycia energii, szczególnie w miejscu pracy.
Artykuł 14 Sprzyjanie integracji osób niepełnosprawnych
1 – Każda spółka EDF powinna wypracować plan działań, sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ; każdy taki plan musi zawierać konkretne określenie celów. W ten sposób wysiłki potrzebne do rozwiązania problemów dostępu osób niepełnosprawnych do naszych zakładów i usług, zostaną podzielone między EDF a jego partnerów, będących podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i ekspertami w tej dziedzinie.
W tym celu każda spółka wyznaczy jedną osobę, pełniącą rolę pełnomocnika dyrekcji ds. monitorowania przestrzegania tego zobowiązania. Wszyscy tacy pełnomocnicy będą mogli kontaktować się ze sobą poprzez specjalną sieć w Internecie.
2 – Spółki koncernu EDF będą prowadziły działania mające na celu uczulenie swoich pracowników, pozostających w kontakcie z klientami, na sprawę ułatwiania dostępu osobom niepełnosprawnym.
3 – Koncern EDF jako inwestor przedsięwzięć budowlanych będzie dbał, aby w każdym takim przedsięwzięciu został uwzględniony dostęp dla osób niepełnosprawnych.
4 - Spółki koncernu EDF będą zachęcane do uwzględniania w swojej polityce zakupów, przedsiębiorstw, zatrudniających osoby niepełnosprawne wszędzie tam, gdzie takie przedsiębiorstwa istnieją.
5 - Na szczeblu światowym zamierzamy wspólnie z organizacją Handisport i federacjami sportowymi organizować programy działań wspierających. VI - Wspólne zobowiązania i kierunki działania spółek koncernu EDF, dotyczące zaangażowania wobec społeczeństwa
Artykuł 15 Zaangażowanie w programy rozwoju gospodarczego i społecznego
Koncern EDF stara się jak najlepiej integrować w życie danego kraju, regionu i lokalnej społeczności.
1- W oparciu o porozumienia o współpracy, koncern będzie mógł uczestniczyć w programach, sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej. W szczególności EDF zamierza wspierać projekty, nastawione na zaspokojenie podstawowych potrzeb miejscowej ludności (elektryfikację, zdrowie publiczne i oświatę).
2- Koncern EDF zaangażuje się w działania, sprzyjające integracji zawodowej, szczególnie nastawione na młodzież i osoby od dłuższego czasu bezrobotne. Działania te będą obejmowały :
 
- Systemy kształcenia zawodowego : kursy szkoleniowe, organizowane we współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi i kompetentnymi instytucjami ;
 
- System opieki nad osobami młodymi, rozpoczynającymi pracę zawodową ;
 
- System stypendiów dla studentów o niskich dochodach, działający na zasadzie porozumień o partnerskiej współpracy z wykorzystywaniem możliwości i metod do określenia przez daną spółkę EDF ;
 
Zależnie od możliwości rekrutacyjnych, koncern EDF zamierza rozpatrywać kandydatury osób w/w. kategorii.
Artykuł 16 Uczestnictwo przedsiębiorstwa i jego pracowników w działaniach dla dobra ogółu
1- Koncern EDF będzie popierał zaangażowanie swoich pracowników w działania dla dobra ogółu. Będzie zachęcał pracowników do uczestniczenia w wolontariacie i działaniach solidaryzmu społecznego, organizowanych przez szereg organizacji i instytucji. Formy tego zachęcania zostaną określone lokalnie (może to być np. przyznanie puli godzin lub sprzętu), Przykłady :
 
- uczenie dzieci - w ramach porozumień o współpracy ze szkołami - oraz przyuczanie mieszkańców rejonów ubogich do odpowiedniego korzystania z energii elektrycznej ;
 
- działania nastawione na informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, związanych z użytkowaniem energii elektrycznej (aparatury zasilanej elektrycznie itp.) w celu zapobiegania wypadkom ;
 
- usługi dla mieszkańców i pomoc ludziom ;
 
- inne rodzaje pracy społecznej i społecznie użytecznej.
 
2- W ramach doniosłych przedsięwzięć humanitarnych i solidarnościowych, będziemy nawiązywali porozumienia o partnerskiej współpracy z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami.
Artykuł 17 Solidarność koncernu i jego pracowników w sytuacjach klęsk żywiołowych, powodujących uszkodzenia sieci przesyłowych i dystrybucyjnych poza geograficznym zasięgiem naszej działalności
Koncern EDF popiera inicjatywy zbiorowej mobilizacji spółek koncernu EDF i ich pracowników, mające na celu szybkie przywrócenie pracy instalacji energetycznych, uszkodzonych na skutek klęsk żywiołowych poza geograficznym zasięgiem działalności danej spółki.
VII -
oo
Artykuł 18 Informowanie i komunikowanie
Koncern EDF za podstawową zasadę wszelkich stosunków wewnętrznych i kontaktów zewnętrznych uważa przejrzystość. Z zastrzeżeniem poufności, wynikającej z przepisów prawa lub konieczności ochrony interesów handlowych firmy i nieujawniania konkurentom własnej strategii, koncern zobowiązuje się do dostarczania podmiotom życia społecznego, podmiotom gospodarczym i władzom publicznym wiarogodnej, rzetelnej i aktualnej informacji na temat prowadzonej przez siebie działalności i jej rezultatów.
Artykuł 19 Dialog między pracownikami i kierownictwem
1- Sygnatariusze zamierzają działać tak, aby przepływ informacji między menedżerami a zespołami pracowniczymi funkcjonował na zasadzie dialogu, sprzyjającego zaangażowaniu pracowników w rozwój zatrudniającej ich spółki i całego koncernu EDF.
2- W koncernie EDF każdy pracownik musi mieć możliwość odbywania ze swoim przełożonym regularnych rozmów, mających na celu przeprowadzanie wspólnych ocen dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, określanie zapotrzebowania na szkolenia i formułowanie planów dalszej kariery.
Artykuł 20 Dialog społeczny
1- Koncern EDF zobowiązuje się do poszanowania samodzielności i niezależności organizacji związkowych w zgodzie z obowiązującym w danym kraju ustawodawstwem i przepisami. Uznaje on reprezentujące pracowników organizacje związkowe jako partnerów w rozmowach, a szczególnie w negocjacjach zbiorowych.
2- Każdy pracownik koncernu EDF ma prawo przystąpić do wybranej przez siebie organizacji związkowej, wybierać delegatów pracowniczych, być wybranym jako delegat pracowniczy oraz wykorzystywać przysługujące mu prawa związkowe pod warunkiem przestrzegania obowiązującego w danym kraju ustawodawstwa i przepisów. Zgodnie z ustaleniami artykułu 5 niniejszego porozumienia, pracownik nie może ponosić jakiejkolwiek szkody z tytułu swojego zaangażowania w działalność związkową lub reprezentowania pracowników w inny sposób.
3- Dialog społeczny między pracodawcą a przedstawicielami pracowników jest preferowanym sposobem załatwiania spraw, leżących w interesie przedsiębiorstwa i pracowników lub rozwiązywania konfliktów. Wspólne zobowiązania i kierunki działania spółek koncernu EDF, dotyczące ładu korporacyjneg
VIII – Monitorowanie i kontrola przestrzegania porozumienia
Artykuł 21 Realizacja porozumienia
 
1. Wszyscy sygnatariusze zobowiązują się do informowania o niniejszym porozumieniu pracowników koncernu z wykorzystaniem środków przekazu, którymi dysponują.
 
Ze swej strony EDF zorganizuje specyficzną kampanię informacyjną dla menedżerów. Kampania ta umożliwi menedżerom realizowanie porozumienia oraz udzielanie zespołom pracowniczym wszelkiej pomocy przy jego realizacji.
Koncern EDF poda niniejszy tekst do wiadomości podwykonawców ze szczególnym uwzględnieniem ustaleń, które ich specyficznie dotyczą (Artykuł 10).
 
2. W każdej zainteresowanej spółce koncernu EDF kierownictwo w terminie sześciu miesięcy od daty podpisania niniejszego porozumienia podejmie dialog z przedstawicielami pracowników na temat sposobów realizacji porozumienia i możliwych do podjęcia w tym zakresie inicjatyw. Przy jego realizacji będzie uwzględniany kontekst ekonomiczny, kulturowy, zawodowy i ustawowy, a podjęte w tym zakresie inicjatywy powinny obejmować także sposoby monitorowania realizacji porozumienia na zasadzie akcji ciągłych postępów.
 
Artykuł 22 Sposoby monitorowania i kontroli przestrzegania porozumienia
1- Na szczeblu centralnym co roku będzie sporządzany bilans realizacji porozumienia w spółkach koncernu. Każdy kolejny bilans będzie przedstawiany specjalnie powołanej do tego celu instancji : Komitetowi Dialogu o Społecznej Odpowiedzialności koncernu EDF (KDSO).
Komitet ten składa się z sygnatariuszy niniejszego porozumienia. Tryb powołania Komitetu określono w załączniku. Przewodniczącym Komitetu jest Prezes koncernu EDF, który może pełnić tę funkcję poprzez upoważnionych przedstawicieli.
Komitet zbiera się raz do roku. Jest to jedyny organ właściwy w sprawach stosowania ustaleń niniejszego porozumienia.
Koszty organizacyjne Komitetu (podróży i zakwaterowania członków, tłumaczenia itp.) opłaca koncern EDF.
2- Jeżeli jest to uzasadnione dla danego punktu porządku obrad i pod warunkiem zgody wszystkich członków, Komitet może zaprosić na część posiedzenia wybranych przedstawicieli organizacji pozarządowych.
IX – Postanowienia końcowe
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres trzech lat.
Porozumienie w każdej chwili może zostać zrewidowane w formie wynegocjowanego przez sygnatariuszy aneksu. Rewizje porozumienia mają na celu jego dostosowywanie do zmian sytuacji, a w szczególności zakresu koncernu.
W ciągu roku poprzedzającego ostatni dzień trwania porozumienia, a najpóźniej 3 miesiące przed upłynięciem tego terminu, sygnatariusze spełniający warunki, określone w rozdziale I – zbiorą się celem sporządzenia bilansu realizacji porozumienia i ewentualnie dokonają jego przedłużenia. Przy tej okazji może zostać zrewidowana rola Komitetu Dialogu o Społecznej Odpowiedzialności koncernu EDF z artykułu 22.
Każdy sygnatariusz może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.
Tekst niniejszego porozumienia zostanie przetłumaczony na języki wszystkich krajów, w których koncern EDF prowadzi działalność. W przypadku rozbieżności między różnymi wersjami językowymi, rozstrzyga wersja francuska.
W sprawach interpretacji postanowień niniejszego porozumienia, jedyną właściwą instancją jest Komitet Dialogu o Społecznej Odpowiedzialności koncernu EDF, utworzony mocą artykułu 22.
_____________
Załącznik, dotyczący funkcjonowania Komitetu Dialogu o Społecznej Odpowiedzialności
koncernu EDF
(KDSO)
Przewodniczącym KDSO jest Prezes koncernu EDF lub jego przedstawiciel. Mogą mu towarzyszyć menedżerowie koncernu.
Skład Komitetu :
(w przypadku zgody wszystkich organizacji związkowych na podpisanie porozumienia)
Z francuskich spółek EDF : 10 przedstawicieli
W tym :
 
 2 przedstawicieli FNME-CGT,
 
 2 przedstawicieli FCE – CFDT,
 
 2 przedstawicieli FNEM- FO,
 
 2 przedstawicieli CFE-CGC,
 
 i 2 przedstawicieli CFTC
 
Z brytyjskich spółek EDF : 4 przedstawicieli
W tym:
 
 1 przedstawiciel związków Amicus
 
 1 przedstawiciel związków GMB,
 
 1 przedstawiciel związków Prospect
 
 i 1 przedstawiciel związków Unison
 
Z węgierskich spółek EDF : 2 przedstawicieli
związków VDSZSZ
Z polskich spółek EDF : 2 przedstawicieli
związku SOLIDARNOŚĆ
Ze słowackich spółek EDF : 2 przedstawicieli
związków SOZE
Z argentyńskich spółek EDF : 2 przedstawicieli
związków Luz y Fuerza
Z brazylijskich spółek EDF : 2 przedstawicieli
w tym:
 
 1 przedstawiciel związków Sintergia
 
 1 przedstawiciel związków Senge
SKŁAD
Z meksykańskich spółek EDF : 1 przedstawiciel
upoważniony przez SUTERM
Z azjatyckich spółek EDF : 2 przedstawicieli
wyznaczonych spośród członków Rady Konsultacyjnej
pionu Azja/Ocean Spokojny
Sekretarz Europejskiej Rady Zakładowej należy do KDSO z urzędu
-------------------------
razem 28 przedstawicieli
+ 1 zaproszony obserwator z EnBW.
Członkowie KDSO zostają wyznaczeni przez organizacje, podpisujące niniejsze porozumienie.
Na posiedzenia KDSO zapraszane są międzynarodowe organizacje związkowe naszej branży, będące sygnatariuszami niniejszego porozumienia. W tym celu wyznaczają one po jednym przedstawicielu, czyli (w przypadku zgody wszystkich organizacji związkowych na podpisanie porozumienia) :
ICEM (międzynarodowa federacja związków zawodowych pracowników przemysłu chemicznego, energetyki, górnictwa i innych sektorów przemysłowych) :
wyznacza 1 przedstawiciela
ISP (międzynarodowa organizacja służb publicznych) : wyznacza 1 przedstawiciela
OIEM (międzynarodowa organizacja energetyki
i górnictwa) : wyznacza 1 przedstawiciela
FMTI (światowa federacja pracowników przemysłu) : wyznacza 1 przedstawiciela
------------------------------------
razem 4 przedstawicieli
Posiedzenia KDSO odbywają się raz do roku. Przed każdym posiedzeniem plenarnym, członkowie KDSO mają prawo do sesji przygotowawczej, a po posiedzeniu plenarnym do sesji podsumowującej.
Na wniosek większości członków i za zgodą Przewodniczącego może zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenie Komitetu. COROCZNE POSIEDZENIA
SEKRETARIAT - SEKRETARZ
Podczas pierwszego posiedzenia KDSO może podjąć decyzję o utworzeniu Sekretariatu jako organu roboczego, mającego zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Komitetu w okresach między posiedzeniami.
Między dwoma posiedzeniami KDSO może zostać zorganizowane jedno lub dwa zebrania Sekretariatu. Sekretariat KDSO będzie składał się z sześciu osób, wybranych spośród członków KDSO, przy czym każdy region geograficzny, objęty zasięgiem niniejszego porozumienia, będzie reprezentowany w Sekretariacie przynajmniej przez jedną osobę.
Rolą Sekretarza KDSO, wybieranego na dorocznym posiedzeniu KDSO, jest koordynowanie prac Sekretariatu i KDSO.
ŚRODKI
 
 Pokrywanie kosztów
 
Koncern EDF pokrywa koszty bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Komitetu, Sekretariatu oraz organizowaniem posiedzeń i zebrań tych instancji w granicach rocznego budżetu, wynoszącego 220 000 euro.
 
 Pula godzin
 
Przedstawicielom pracowników, wyznaczonym na członków KDSO przysługuje w ich spółkach pula godzin na przygotowywanie corocznych posiedzeń KDSO i uczestnictwo w tych posiedzeniach (4 dni w roku).
Każdemu członkowi Sekretariatu KDSO przysługują poza tym jeszcze dwa dodatkowe dni.
Jeżeli wymaga tego sytuacja, przedstawicielom pracowników przysługują także dodatkowe godziny na podróże.
 
 Języki robocze
 
Każdy uczestnik może wypowiadać się w języku swojego kraju, natomiast każdy raport przedstawiany Komitetowi, a przynajmniej jego pisemna wersja, musi zostać przedstawiona w języku angielskim lub francuskim.
Roczne bilanse z artykułu 22 będą tłumaczone na wszystkie języki członków KDSO.
 
 Rozpowszechnianie materiałów
 
Bilans realizacji porozumienia w spółkach koncernu zostanie stosownym sposobem przekazany wszystkim pracownikom koncernu.
Zostanie on przesłany członkom KDSO najpóźniej miesiąc przed corocznym posiedzeniem.
Przedstawiciele pracowników będący członkami KDSO będą mieli dostęp do specjalnego portalu EDF Group-Net, umożliwiającego zdalne komunikowanie w okresach między posiedzeniami KDSO.