Porozumienie o gwarancjach socjalnych - Suez

 20 grudnia 2007

Porozumienie w sprawie gwarancji socjalnych dla pracowników Grupy Suez

ZAWARTE POMIĘDZY
SUEZ S.A. z siedzibą w Paryżu, 16, rue de la Ville l'Evêque 75008 Paryż oraz spółkami zależnymi
SUEZ S.A. spełniającymi warunki określone w Artykule 5-a) Porozumienia, reprezentowanymi łącznie przez Pana Gérarda Mestralleta, Prezesa spółki SUEZ S.A.,
ORAZ
Europejską Instancją Dialogu reprezentowaną przez Prezydium EID
ORAZ
Organizacjami związkowymi reprezentatywnymi dla szczebla, na którym zawierane jest Porozumienie i naleŜycie upowaŜnionymi do jego zawarcia, do których naleŜą:
- Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, reprezentowana przez Pana Jana Willema Goudriaan, Zastępcę Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Pracowników SłuŜb Publicznych,
- C.F.D.T., reprezentowana przez Panów Bernarda Larribaud i Laurenta Grolier,
- C.F.E.-C.G.C., reprezentowana przez Panów Fabrice’a Amathieu i Josepha Chapeau,
- C.F.T.C., reprezentowana przez Pana Jacky Rouchouse’a,
- C.G.T., reprezentowana przez Panów Yves’a Montobbio et François Mamet,
- C.G.T.-F.O., reprezentowana przez Pana Jean-Luca Vignon,
- Europejska Konfederacja Kadry Kierowniczej, reprezentowana przez Pana Philippe’a Mangelinckx,
nazywanymi dalej łącznie « Stronami ».
 

Wstęp:

We wrześniu 2007 r. SUEZ i GDF podjęły na nowo dyskusje - rozpoczęte w lutym 2006 - nad projektem połączenia (fuzją). Jedyna zmiana w tym projekcie dotyczy wprowadzenia spółki SUEZ Environnement na giełdę papierów wartościowych. GDF SUEZ będzie posiadał udziały wysokości 35 % kapitału SE, natomiast reszta zostanie rozprowadzona wśród aktualnych akcjonariuszy SUEZU.
Wielcy akcjonariusze Suezu zobowiązali się poprzez pakt akcjonariuszy z GDF SUEZ przejąć 47% kapitału SUEZ Environnement przyznając jednocześnie GDF SUEZ kontrolę nad SUEZ Environnement.
Zdaniem Prezydium Europejskiej Instancji Dialogu:
·         pakt ten powinien zawierać klauzule uniemoŜliwiające wycofanie się członków z paktu;
·         udział stałego akcjonariatu SUEZ Environnement powinnien być wzmocniony;
o   poprzez udział w jej kapitale GDF SUEZ powyŜej 50% ;
o   poprzez poszukiwanie dodatkowych i zarazem stabilnych akcjonariuszy;
o   poprzez zwiększenie wagi akcjonariatu pracowniczego.
Podpisując niniejsze porozumienie, strony pragną nadać charakter oficjalny dodatkowym gwarancjom socjalnym i tym samym odpowiedzieć na niepokój wyraŜony przez członków Europejskiej Instancji Dialogu, jak równieŜ dać wyraz interesom pracowników zatrudnionych w grupie.
Za pomocą niniejszego porozumienia, SUEZ potwierdza swoje zaangaŜowanie prowadzenia polityki
« odpowiedzialnej społecznie » na rzecz swoich pracowników.
W celu zagwarantowania maksymalnej ochrony pracowników, porozumienie dotyczy następujących zagadnień :
 • Środki i działania związane z fuzją
 • Stałe środki i działania ramowe w zakresie socjalnym przy zbywaniu danego przedsiębiorstwa
 • Klauzule w umowach dotyczące spraw socjalnych
 • Postanowienia róŜne
 

Artykuł 1 – Środki i działania związane z fuzją

SUEZ gwarantuje, że nie będzie zwolnień z przyczyn ekonomicznych, będących konsekwencją aktualnego projektu fuzji i planowanych synergii, przez okres 18 miesięcy licząc od rzeczywistej daty fuzji. W przypadku ewentualnej restrukturyzacji, pracownikom zapewnia się przekwalifikowanie na równowaŜne stanowiska pracy przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich warunków geograficznych co do miejsca zatrudnienia jak i we właściwej branży. Powyższe zobowiązanie dotyczy między innymi skutków połączenia SES i COFATECH jak również ich siedzib. Europejska Instancja Dialogu grupy SUEZ, organizacje związkowe, Krajowa Rada Zakładowa Grupy jak i rada zakładowe danego przedsiębiorstwa będą sprawowały nadzór nad przestrzeganiem w/w zobowiązań.
Zobowiązania w stosunku do personelu DISTRIGAZ zostały potwierdzone. Europejska Instancja Dialogu grupy SUEZ zostanie, między innymi, poinformowana na temat ewentualnych kandydatów na przejęcie tej spółki.
Projekt fuzji GDF SUEZ, który uwzględnia również wprowadzenie na giełdę spółki SUEZ Environnement nie będzie miał konsekwencji przy zbywaniu spółek zależnych SUEZU przez okres 18 miesięcy licząc od daty fuzji, niezależnie od zobowiazań wynikających z wymogów narzuconych przez Komisję Europejską.

Artykuł 2 – Stałe środki i działania ramowe w zakresie socjalnym przy zbywaniu danego przedsiębiorstwa

Plany inwestycyjne długoterminowe będą przedstawiane corocznie w ramach informowania na temat strategii zgodnie z artykułem 1.3 umowy o PZZK podpisanej w dniu 3 lipca 2007 r. Zgodnie z tym samym porozumieniem, wprowadzony zostanie plan, którego celem jej zmniejszanie zagrożenia niepewnego zatrudnienia: zmniejszenie ilości umów o pracę na czas określony jak i zatrudniania pracowników tymczasowych przez agencję pośrednictwa pracy na korzyść umów na czas nieokreślony.
W przypadku planowanego zbycia przez SUEZ SA przedsiębiorstwa nienależącego do zakresu działalności Grupy SUEZ, zarząd Grupy i/lub jednostki przejmujacej jak i przedsiębiorstwa, które ma być sprzedane zwołują zebranie kompetentych instancji przedstawicielskich w celu:
 • poinformowania ich na temat danego projektu,
 • w celu przedstawienia kandydata na przejęcie danej działalności, jego planów i ewentualnych konsekwencji socjalnych.
Przedstawienie kandydata odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich zasad poufności.
Instancje przedstwicielskie dysponują odpowiednim czasem - w zależności od okoliczności - oraz wystarczającymi środkami na przeprowadzenie ekspertyzy (na poziomie jednostki sprzedającej firmę) zanim wydadzą ostateczną opinię lub zajmą określone stanowisko:
 • w celu przeanalizowania projektu, jego efektywności ekonomicznej, jak i konsekwencji społecznych;
 • w celu zaproponowania i przedyskutowania:
  • gwarancji, jakie daje właściciel firmy przejmującej dane przedsiębiorstwo jego pracownikom,
  • Zobowiązania SUEZU w stosunku do przeniesionych pracowników w przypadku utraty zatrudnienia lub nieposzanowania zobowiazań przez nowego właściciela firmy.
 
Dyskusje te mogą mieć miejsce przez cały ten okres, począwszy od przedstawienia projektu aż po jego realizację. Powinny rozpocząć się wystarczająco wcześnie tak, żeby mogły służyć wymianie opinii i przyczynić się do zajęcia odpowiedniego stanowiska.

Artykuł 3 – Klauzule w umowach dotyczące spraw socjalnych

Ma to na celu, żeby konkurencja nie doprowadziła do pogorszenia warunków pracy. SUEZ zobowiązuje się do:
 • Wyprzedzania i zapobiegania zagrożeniu społecznemu poprzez prognozowanie przedłużania lub rozwiązania umów o pracę w ramach PZZK.
 • W obydwu przypadkach, przy każdej ofercie handlowej przedłożyć systematycznie, załącznik zawierący opis przewidywanych warunków pracy.
 • W w/w załączniku powinny figurować następujące rozdziały :
  o   Liczebny stan zatrudnienia;
  o   Status i odnośny układ zbiorowy;
  o   Kwalifikacje oraz wynagrodzenie łącznie z premiami
  o   Ubezpieczenia i emerytura;
  o   System BHP;
  o   System szkoleń zawodowych;
  o   itd…
  Szczegóły powinny być negocjowane z organizacjami związkowymi na szczeblu każdej jednostki organizacyjnej.
 • Użyć wszelkich wpływów, zeby władze publiczne uczyniły tego typu załączniki obowiązkowymi w każdym kraju, w którym Grupa prowadzi działalność jak również na skalę europejską.
 • Kandydatury pracowników odchodzących z SUEZU z powodu przenoszenia umów powinne być traktowane priorytetowo wewnątrz grupy przez okres dwóch lat od zakończenia przenoszenia tych umów. Informacja na temat stanu liczebnego zatrudnienia i zaproponowanych tym pracownikom rozwiązań będzie przekazywana Komitetowi PZZK.

Article 4 - Postanowienia różne

 • Zobowiazania i porozumienia grupy SUEZ w zakresie socjalnym wymienione są w dokumencie « Projekt połączenia (fuzji) Gaz de France – SUEZ: « Zasady i sposób przeprowadzenia fuzji ». Porozumienia te obowiązują we wszystkich spółkach globalnie zintegrowanych działających na terenie Europy i/lub na świecie.
 • Publiczne władze francuskie zobowiązały SUEZ jak i wielkich akcjonariuszy SUEZU, którzy reprezentują 47% kapitału, do zachowania posiadanych przez nich udziałów SUEZ Environnement przez okres 3 lat.
 • Europejska Instancja Dialogu i jej komisje (Woda, Odpady, Energia) oraz Krajowa Rada Zakładowa pozostają nienaruszone aż do powołania nowych instancji przedstawicielskich pracowników stosownie do nowego zasięgu działalności. Zasady funkcjonowania w/w komisji Europejskiej Instancji Dialogu zostaną wzmocnione w ramach negocjacji porozumienia dotyczącego europejskiej instancji nowej grupy GDF SUEZ.
 • Proces informowania - konsultacji na temat połączenia będzie trwał aż do momentu zakończenia fuzji.
 • Aktualnie prowadzane konsultacje jak i te, które będą prowadzone w przyszłości, dotyczące zwłaszcza praw związkowych i prac uciążliwych będą kontynuowane za pomocą niezbędnych środków w celu uzyskania satysfakcjonujących obie strony porozumień.
 • Zamierza się przeprowadzenie szerokozakrojonej dyskusji na temat sposobu wyznaczania przedstawicieli pracowników do Rad Nadzorczych GDF SUEZ i do SUEZ ENVIRONNEMENT jak również reguły zarządzania Funduszem Akcjonariatu Pracowniczego. Jednocześnie należy zaznaczyć, że dołożone będą wszelkie starania w celu znalezienia sprawiedliwego udziału przedstawicielstwa pracowników przedsiębiorstw nie będących przedsiębiorstwami francuskimi.

Article 5 – Postanowienia końcowe

a) Zakres stosowania
Niniejsze porozumienie obowiązuje we wszystkich spółkach globalnie zintegrowanych w zasięgu konsolidacji Grupy SUEZ w Europie i nie narusza ewentualnych korzystniejszych ustaleń istniejących lokalnie.
b) Interpretacja i nadzór nad przestrzeganiem porozumienia
Wziąwszy pod uwagę fakt, że niniejsze porozumienie będzie przetłumaczone na kilka języków, dla stron-sygnatariuszy jedynie wersja francuska (wersja podpisana) jest wersją nadrzędną. Przedstawiciele Europejskiej Instancji Dialogu za pośrednictwem Prezydium Europejskiej Instancji Dialogu będą uczestniczyli w nadzorowaniu przestrzegania niniejszego porozumienia.
Dla potrzeb stosowania niniejszego porozumienia, a zwłaszcza dostosowania jednego z jego postanowień, dodatkowo powołani członkowie mogą ewentualnie uczestniczyć w jej nadzorowaniu.
Kwestia interpretacji związanej z niniejszym porozumieniem podlega komitetowi ds nadzoru stosowania niniejszego porozumienia.
c) Wprowadzenie w Ŝycie i czas trwania porozumienia
Porozumienie wchodzi w życie nazajutrz po złożeniu w DDTE ( Ministerstwo Pracy – Dyrekcja Pracy i Zatrudnienia w Paryżu) i w registraturze Sądu Pracy w Paryżu. Zawarta jest na czas nieograniczony i co rok może podlegać rewizji.
d) Złożenie porozumienia
Zgodnie z postanowieniami artykułu L132-10 kodeksu pracy, porozumienie zostanie złożone w DDTE (Ministerstwo Pracy – Dyrekcja Pracy i Zatrudnienia w Paryzu) i w registraturze Sądu Pracy w Paryzu.
 
Podpisano w 10 egzemplarzach,
Sporządzono w Paryżu, dnia ........ 2008 roku.
Za SUEZ S.A. oraz spółki zależne spełniające warunki określone w Artykule 5-a) Porozumienia,
Gérard MESTRALLET
Za Europejska Konfederacja Związków Zawodowych
Jan Willem GOUDRIAAN
Zastępca Sekretarza Generalnego F.E.S.P.
Europejska Instancja Dialogu
Bernard LARRIBAUD
Secretarz
Za C.F.D.T. ,
Bernard LARRIBAUD Laurent GROLIER
José BOULANGER
Zastępca Sekretarza
Za C.F.E-C.G.C.,
Fabrice AMATHIEU Joseph CHAPEAU
Henk AALBERS
Zastępca Sekretarza
Za C.F.T.C.,
Jacky ROUCHOUSE
Henk HUMMELMAN
Zastępca Sekretarza
Za C.G.T.,
Yves MONTOBBIO François MAMET
Knut OTTER
Zastępca Sekretarza
Za C.G.T.-F.O.,
Jean-Luc VIGNON
Jordi REQUENA FERRANDO
Zastępca Sekretarza
Za Europejską Konfederację Kadry Kierowniczej
Philippe MANGELINCKX
Yves MONTOBBIO
Zastępca Sekretarza