Odpowiedzialność społeczna General Motors

 General Motors Europe i Europejskie Forum Pracownicze

uzgadniają

Zasady Odpowiedzialności Społecznej

Wstęp

Uznajemy zrównoważony rozwój za swoje zobowiązanie do integrowania celów gospodarczych, społecznych i celów związanych z ochroną środowiska w naszym długookresowym planowaniu strategicznym, a także w codziennych decyzjach biznesowych.
Jako General Motors Europe (GME) i jego Europejskie Forum Pracownicze (EFP), będące częścią General Motors Corporation, uważamy, Że na naszą reputację składają się wytwarzane przez nas produkty, świadczone usługi i kodeks postępowania, na którym opieramy swą działalność.
Celem General Motors Europe jest wpływ na swą niezwykłą europejską sieć tworzoną przez ludzi, którzy mają wizję, wyznają wartości i są obdarzeni możliwościami tak, aby konkurować na rynku, zachować środowisko naturalne i umacniać społeczności, w których prowadzimy naszą działalność gospodarczą.
W tym też duchu wspólnie zatwierdzamy następujące zasady zgodnie z uznaniem przez Korporację Globalnych Zasad Sullivana i z naszymi wartościami, które można określić jako „zwyciężanie uczciwością”. Nasza uczciwość wykracza poza granice państw, obszary językowe i kulturowe.
Cele Globalnych Zasad Sullivana wiążą się ze wspieraniem sprawiedliwości ekonomicznej, społecznej i politycznej, praw człowieka i sprzyjania równym szansom dla wszystkich pracowników. Podstawowym aspektem kultury korporacyjnej w GME jest współpraca oparta na wzajemnym szacunku. Nasze główne zasady obejmują równość szans, tolerancję i uczciwość we wzajemnych kontaktach. Stosujemy te zasady od wielu lat i będziemy je nadal stosowali w przyszłości.
Jako odpowiedzialni członkowie społeczeństwa stosujemy te zasady z niezmienną uczciwością i wspólnie działamy celem zapewnienia ich wdrażania w całej naszej organizacji.

Prawa człowieka

Wspieramy powszechne prawa człowieka, a w szczególności prawa swych pracowników, społeczności, w których działamy, i stron, z którymi prowadzimy interesy.

Polityka równych szans

Promujemy równe szanse dla swych pracowników z poszanowaniem takich kwestii jak: kolor skóry, rasa, płeć, wiek, tożsamość etniczna, narodowość, status społeczny, niepełnosprawność, orientacja seksualna oraz przekonania polityczne czy religijne. Uważamy, Że równe szanse stanowią zasadę, która musi być szanowana, i jako takiej zapewniamy ochronę.
Poza tym w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność, szanujemy zasadę równej płacy za równą pracę, np. niezależnie od płci. Dążymy do integracji, a nie wyłączenia, do tolerancji, a nie odrzucenia.

Integracja osób niepełnosprawnych

Uznajemy, Że osoby niepełnosprawne stanowią nieodłączną część naszego społeczeństwa i biznesu. Ich wspieranie i integracja z organizacją, równe traktowanie i oparta na wzajemnym szacunku współpraca są podstawowymi zasadami kultury GME.

Dobrowolne zatrudnienie

Nie korzystamy z pracy przymusowej lub obowiązkowej w Żadnej formie i szanujemy zasadę dobrowolnego zatrudnienia.

Prawa dzieci

Nie tolerujemy wykorzystywania (do pracy) dzieci i szanujemy ich prawa.

Uczciwe traktowanie

Nie tolerujemy niedopuszczalnego traktowania pracowników, takiego jak kary fizyczne, seksualne wykorzystywanie kobiet, niedobrowolna służebność lub inne formy wykorzystania. Nie będzie tolerancji dla zachowania, które można uznać za zastraszanie, nękanie, ani dla nieprzyjaznego społecznego środowiska pracy.

Relacje z pracownikami i związkami zawodowymi/przedstawicielami pracowników

Szanujemy prawo do negocjacji w sprawie umów zbiorowych i uznajemy swobodę zrzeszania się pracowników. Z tytułu swej przynależności do organizacji pracowniczych lub związków zawodowych pracownicy nie są uprzywilejowani będą dyskryminowani. Dążymy do współpracy z partnerami w atmosferze zaufania i szacunku mających na celu rozwiązania, które pozwalają na długookresowe konstruktywne współdziałanie.

Wynagradzanie za pracę

Wynagradzamy swych pracowników za pracę umożliwiając im rozwój oraz stwarzamy im możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. Płace, świadczenia, godziny pracy oraz normalnie przyjęte płatne urlopy są godziwe i spójne i opierają się na standardach wymaganych przez prawo lub przepisy danego kraju lub na lokalnych porozumieniach.

Szkolenia

Uznajemy i popieramy środki dające pracownikom możność nabycia kwalifikacji i umiejętności celem zdobywania i poszerzania wiedzy związanej z wykonywaną pracą i wiedzy fachowej. Zgodnie z naszymi celami biznesowymi oraz w celu zapewnienia sobie konkurencyjności na rynku szkolenie pracowników służy utrzymaniu rentowności firmy w stale rozwijającym się środowisku globalnym.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas priorytetem numer jeden. Zapewniamy warunki bhp w miejscu pracy na poziomie nie niższym niż wymagany przez ustawodawstwo krajowe i dążymy do tego, aby stanowić punkt odniesienia w swej branży.
Uważamy, Że wszystkim wypadkom można zapobiec. Wdrażamy pro aktywne systemy wspierania mające zapewnić bezpieczne i ergonomiczne miejsce pracy wolne od znanych zagrożeń.

Środowisko naturalne, energia i technologia

Podjęliśmy długookresowe zobowiązanie zachowania stanu i ochrony środowiska naturalnego i dążymy do podnoszenia stopy Życiowej społeczności, w których prowadzimy działalność.
Nasze zasady dotyczące ochrony środowiska odzwierciedlają nasze zapatrywania na zakres naszej odpowiedzialności za środowisko i stanowią centralny punkt dla licznych inicjatyw skierowanych na ochronę środowiska podejmowanych w całej firmie General Motors Europe.

Społeczność i władze

Pracujemy z władzami i społecznościami, w których prowadzimy naszą działalność, celem podnoszenia jakości Życia w tych społecznościach. EFP jest dumne ze wspólnego wkładu w działalność charytatywną i nadal będzie wspierać takie działania.

Uczciwa konkurencja

Promujemy uczciwą konkurencję, wliczając w to poszanowanie dla praw własności intelektualnej i innych praw majątkowych; nie oferujemy, nie płacimy ani nie przyjmujemy łapówek.

Partnerzy biznesowi

Popieramy i zachęcamy do stosowania tych zasad przez tych, z którymi prowadzimy interesy. Zasadami tymi, jako solidną podstawą trwałych stosunków gospodarczych, będziemy się kierować wspólnie ze swoimi partnerami biznesowymi.
Spełniają one wszystkie obowiązujące ustawy i przepisy, które się odnoszą do płac, godzin i warunków pracy, nierównego traktowania i bhp.
Na mocy umów z GME nasi dostawcy oświadczają i dają wyraz temu, Że nie będą korzystać z pracy przymusowej lub niedobrowolnej przy dostawie dóbr lub świadczeniu usług na rzecz GME.

Zobowiązanie

Wspólne przyjęcie niniejszych zasad i wytycznych zaczyna się z chwilą otwartego i klarownego zakomunikowania ich wszystkim naszym pracownikom. Wszyscy pracownicy mają obowiązek postępować zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.
Kontrole wewnętrzne w GME, które się prowadzi co roku na szczeblach lokalnych, zapewniają przestrzeganie tych zasad. Kwestie statusu i zgodności będą przekazywane i w razie potrzeby omawiane z EFP na zaplanowanych regularnych spotkaniach. Wszyscy pracownicy mają możność podnoszenia kwestii, jakie mogą wynikać w związku z tymi zasadami; nie będzie się ich od tego w Żaden sposób odwodziło.
Zurych / Rüsselsheim, dnia 29.10.2002
 
Cheri L. Alexander Klaus Franz
Wiceprezes ds. Kadr Prezes Europejskiego Forum Pracowniczego
Holger Kimmes Dr Thomas Klebe
Dyrektor ds. Stosunków Pracy i Świadczeń Europejska Federacja Metalowców