Europejska deklaracja solidarnosci General Motors

General Motors Europe Trade Union Coordination Group for GM
Europejskie Forum Pracownicze
Gliwice, December 7th, 2005/
Rüsselsheim, December 13th, 2005
 
Drodzy Koledzy,
My, Europejskie Forum Pracobiorców (EEF) i Europejskie Zrzeszenie Związków Zawodowych Przemysłu Metalowego (EMF)
wraz z naszymi związkami europejskimi oraz przedstawicielami pracobiorców na poziomie zakładów, mamy obecnie do
czynienia z nowymi strategiami koncernu General Motors Europe: strategią alokacji zasobów produkcyjnych na zasadzie
“redukcji kosztów” oraz tak zwaną “strategią procesu wyboru zakładów”. Obie te strategie prowadzą do niebezpiecznej
konkurencji między europejskimi zakładami GM i działającymi w nich związkami zawodowymi. Z tego względu opracowaliśmy
wspólną strategię, związaną w szczególności ze zrównoważonym i równym wykorzystaniem wszystkich zakładów
produkcyjnych General Motors w Europie.
Ponadto stworzyliśmy Wspólną Grupę Roboczą Delta, złożoną z przedstawicieli wszystkich zakładów Delta koncernu GM,
mającą na celu sformułowanie propozycji wcielenia naszych zasad w życie w ramach opartego na rzetelnej informacji procesu
decyzyjnego w zakresie przyszłego wyboru zakładów Delta. W trakcie dwóch spotkań w Brukseli oraz w Gliwicach
sformułowaliśmy i przyjęliśmy poniższą “Europejską Deklarację Solidarności”.
 
Klaus Franz
Prezes EEF
Rudi Kennes 
Wiceprezes EEF
Christian Brunkhorst
Koordynator EMF w GME


Europejska Deklaracja Solidarności
 
Opierając się na „Zasadach zrównoważonego i sprawiedliwego wykorzystania zdolności produkcyjnych zakładów
pracy i procesu wyboru lokalizacji zakładów GM“, uchwalonych przez przedstawicieli związków zawodowych GM
Europe i Europejskie Forum Pracownicze (EFP) na 5. posiedzeniu związkowej grupy koordynacyjnej GM
Europejskiej Federacji Metalowców (EMF) 24 lutego 2005 r. w Brukseli, członkowie wspólnej grupy roboczej Delta
zobowiązują się poprzez złożenie podpisu do przestrzegania następujących reguł i zasad, służących nawiązaniu
opartej na zaufaniu i wiążącej współpracy:
 
1. Standardy minimalne
 • opracowanie standardów minimalnych na podstawie uchwał EFP i grupy koordynacyjnej EMF,
 • wzajemne porozumiewanie się w sprawie „ofert” dotyczących lokalizacji produkcji, o ile to konieczne

2. Informacja i konsultacja

 • bezpośrednie i nieograniczone informowanie o wszystkich sprawach dotyczących prac grupy,
 • niezwłoczne i bezpośrednie konsultacje grupy w odniesieniu do wszystkich dotyczących jej spraw
3. Monitoring
 • monitoring ma się odbywać na podstawie miesięcznych europejskich harmonogramów produkcji,
 • indeksem jest następujące wykorzystanie mocy produkcyjnych: Gliwice: 180.000, Antwerp: 250.000,
 • Ellesmere Port: 190.000, Bochum: 250.000, Trollhättan: 130.000
 • dokładny przydział modeli
 • sporządzanie zestawień liczb wynikających z planu, także dla tych lokalizacji, które produkują na innych platformach lub prawdopodobnie będą produkować w przyszłości
 • opracowanie kryteriów i działań służących zrównoważonemu i sprawiedliwemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych
 • przedstawianie wspólnych propozycji rozwiązań alternatywnych w razie niedostatecznego wykorzystania zdolności produkcyjnych
4. Europejska umowa ramowa i negocjacje z zarządem
 • - negocjacje z zarządem GME w sprawie europejskiej umowy ramowej dotyczącej procesu selekcji
 • lokalizacji Delta na temat
  o wykorzystania zdolności produkcyjnych
  o treści, procesu, „ofert” i porozumień
  o unikania zamykania zakładów, unikania przymusowych zwolnień
  o wspólnego i uczciwego podziału obciążeń i efektów wzrostu,
  o wspólnego rozwijania średnio- i długoterminowych perspektyw na przyszłość
   są prowadzone przez grupę roboczą Delta w imieniu EFP i relacjonowane związkowej grupie koordynacyjnej GM Europejskiej Federacji Metalowców.
 • Grupa Delta musi osiągnąć konsensus we wszystkich powyższych kwestiach późniejsze zalecenia dla odnośnych krajowych i lokalnych instytucji lub związków zawodowych zostaną wydane przez związkową grupę koordynacyjną GM Europejskiej Federacji Metalowców.
5. Komunikacja na zewnątrz i aktywna strategia medialna
 • wspólna aktywna strategia medialna,
 • oświadczenia związane z działalnością grupy Delta oraz wszystkimi dotyczącymi jej sprawami będą wydawane tylko po uprzednim uzgodnieniu
6. Komunikacja wewnętrzna
 • „Deklaracja samozobowiązania” oraz „Zasady” zostaną przekazane wszystkim pracownikom GM w Europie w ich językach ojczystych,
 • pracownicy GM będą regularnie informowani o pracach grupy roboczej Delta
7. Programy szkoleń i wymiany
 • - współpraca ma być pogłębiana dzięki tworzeniu programów wymiany i działań szkoleniowych (np. odnośnie do standardowych stawek płac),
 • - starania o kapitał dla warsztatów Delta mają być prowadzone w poszczególnych lokalizacjach
8. Działania wspierające i umacnianie solidarności
 • rozwijanie działań wspierających i umacnianie solidarności w oparciu o doświadczenia z Rüsselsheim/Trollhättan,
 • pozyskiwanie aktywnego zaangażowania osób, m.in. artystów i polityków na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, jednak także w całej UE
9. Realizacja
 • realizacja wspólnych strategii, służących wdrożeniu wspólnych porozumień i postulatów,
 • o ile to konieczne - po podjęciu decyzji przez związkową grupę koordynacyjną GM Europejskiej Federacji Metalowców - realizacja wspólnych i prowadzonych jednocześnie kreatywnych akcji we wszystkich lokalizacjach europejskich,
 • gdziekolwiek zakłady są zagrożone zamknięciem, prowadzone będą wspólne działania dopóty, dopóki nie uda się zapobiec zamknięciu i zapewnić rozwiązania na przyszłość
10. Inne wymagania
 • grupa robocza Delta musi jeszcze skonkretyzować deklarację samozobowiązania,
 • jeśli w toku współpracy pojawią się inne warunki porozumienia, deklaracja samozobowiązania zostanie odpowiednio zmieniona
 

The undersigned
Chairmen of the Joint Delta working group

 

Christian Brunkhorst 
European Metalworkers’ Federation
(EMF)

Trade Union Representatives

United Kingdom
Steve Hart
TGWU
Tony Murphy
Amicus

Belgium
Karel Jonckheere
ABW

Germany
Jürgen Schmidt
IG Metall

Poland
Krzysztof Hus
Solidarnosc

Sweden

Bertil Ahnberg Paul Akerlund
Svenska Metall
Kennet Morin
SIF


 

Rudi Kennes
GM European Employee Forum
(EEF)

Plant union Representatives

Ellesmere Port
John Fetherston
TGWU
Phil Allman
Amicus

Antwerpen
Luc van Grinsven
ACV

Bochum
Rainer Einenkel
IG Metall
Klaus Hemmerling
IG Metall

Gliwice
Slawomir Ciebiera
Solidarnosc
Robert Potempa
Solidarnosc

Trollhättan
Paul Akerlund
Svenska Metall
Lars R. Johansson
SIF