Kodeks postępowania firmy TRIUMPH INTERNATIONAL

Przyjmując za podstawę
 
„Kodeks postępowania firmy TRIUMPH INTERNATIONAL”

i zapisy „Karty europejskich partnerów społecznych w sektorze tekstylnym i odzieżowym”,
 
Zarząd TRIUMPH INTERNATIONAL
i Europejska Rada Zakładowa TRIUMPH INTERNATIONAL

uzgadniają następujący
 
Kodeks Postępowania

Preambuła

TRIUMPH INTERNATIONAL od 118 lat zatrudnia pracowników w Niemczech, a od ponad 50 lat w wielu krajach świata. Konsekwentne wysiłki kilku pokoleń przyczyniły się do wzrostu dobrobytu zatrudnionych, stały się również silnym impulsem do rozwoju gospodarczego w regionach słabiej rozwiniętych pod względem ekonomicznym.
TRIUMPH INTERNATIONAL jest świadomy odpowiedzialności, wynikającej z internacjonalizacji działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników na całym świecie. TRIUMPH INTERNATIONAL uznaje, że odpowiedzialność ta rozciąga się na wszystkich współpracowników wytwarzających produkty dla TRIUMPH INTERNATIONAL, niezależnie od tego, czy są oni zatrudnieni w firmie TRIUMPH INTERNATIONAL, czy też nie.
Obie strony podkreślają zasadnicze znaczenie przestrzegania praw człowieka określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przy regulowaniu i rozwoju stosunków pracy i gospodarczych, strony kierują się odpowiednimi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy i zasadami Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Strony opowiadają się za otwartym i uczciwym handlem międzynarodowym, widząc w nim przesłankę rentownego i trwałego rozwoju przedsiębiorstwa i zapewnienia miejsc pracy.
TRIUMPH INTERNATIONAL zobowiązuje się do przestrzegania wymienionych poniżej standardów i zaleceń:
 

1. Dobrowolność pracy - zakaz pracy przymusowej

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach i zakładach TRIUMPH INTERNATIONAL następuje wyłącznie na podstawie dobrowolnych umów. Jakakolwiek forma pracy przymusowej, wykonywanej niewolniczo lub przez więźniów, jest zabroniona (Konwencja MOP nr 29 i 105).
 
 

2. Wolność zrzeszania się oraz zawierania układów zbiorowych

Uznaje się prawo wszystkich pracowników do zakładania związków zawodowych i przystępowania do nich oraz prawo do rokowań zbiorowych (Konwencja MOP nr 87 i 98). Przedstawiciele pracowników w przedsiębiorstwach nie mogą być dyskryminowani i muszą mieć dostęp do wszystkich koniecznych miejsc pracy w celu nieograniczonego sprawowania przez nich funkcji przedstawicielskich (Konwencja MOP nr 135 i zalecenie nr 143).
 

3. Faktyczne zniesienie pracy dzieci

Nie wolno zatrudniać dzieci i młodzieży. Zatrudnia się tylko tych pracowników, którzy w chwili podejmowania pracy mają ukończone 15 lat lub przekraczają wiek podlegania obowiązkowi szkolnemu (Konwencja MOP nr 138).
 

4. Zakaz dyskryminacji

Pracownicy są zatrudniani wyłącznie na podstawie ich zdolności i przydatności do wykonywania pracy. Jakakolwiek forma nierównego traktowania lub dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, rasę, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, działalność polityczną lub związkową, albo ze względu na płeć lub wiek, jest niedozwolona (Konwencja MOP nr 100 i 111).
 

5. Stosowne wynagrodzenie i awans zawodowy

TRIUMPH INTERNATIONAL zapewnia pracownikom dochody z pracy, zgodne z porównywalnymi standardami w danym kraju i ogólną polityką wynagrodzeń firmy TRIUMPH INTERNATIONAL. Płace i pozostałe świadczenia są nie niższe niż średnia płaca obowiązująca w danej gałęzi przemysłu i pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb pracowników, pozostawiając ponadto pewną część do wolnej dyspozycji.
Wszyscy pracownicy otrzymują przed podjęciem pracy pisemne i zrozumiałe informacje na temat warunków płacy oraz na temat składników ich wynagrodzenia w każdym okresie wypłaty.
Predysponowani do tego pracownicy otrzymują awans i w miarę możności są brani pod uwagę przy obejmowaniu w przyszłości stanowisk kierowniczych w ramach rozwoju personelu.
Wszystkim pracownikom zapewnia się odpowiednie, nowoczesne środowisko pracy, w którym ogólne warunki pracy są zgodne z obowiązującymi w danym kraju standardami i przepisami.
 

6. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia

Zapewnia się bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Środki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia są dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy w danej branży przemysłu i ewentualnych zagrożeń związanych z jej specyfiką. Maltretowanie fizyczne, groźby użycia przemocy fizycznej i znęcania się, stosowanie niezwykłych kar
 
 
 
lub środków dyscyplinarnych, molestowanie seksualne lub inne formy napastowania oraz zastraszania są zabronione.
 

7. Czas pracy

Czas pracy jest regulowany przepisami prawa pracy. Zgodnie z tymi przepisami tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć, wraz z godzinami nadliczbowymi, 48 godzin. Pracodawca powinien w pierwszym rzędzie starać się oddać pracownikowi godziny nadliczbowe w naturze i rozliczyć się w czasie nieprzekraczającym okresu rozliczeniowego. Jeżeli taki sposób rozliczania jest niemożliwy, praca w godzinach nadliczbowych musi być kompensowana dodatkiem do wynagrodzenia zasadniczego.
 

Zobowiązanie kooperantów i podwykonawców

TRIUMPH INTERNATIONAL zobowiązuje zleceniobiorców, podwykonawców, dostawców i licencjobiorców do pomocy i współdziałania przy realizacji i kontroli postanowień niniejszego Kodeksu poprzez:
 
 •  dostarczanie TRIUMPH INTERNATIONAL istotnych informacji na temat ich działalności,
 •  umożliwianie w każdym czasie kontroli własnych zakładów pracy i działalności,
 •  prowadzenie ewidencji nazwisk, wieku, czasu pracy i wypłaconych wynagrodzeń dla wszystkich pracowników i udostępnianie tych dokumentów na prośbę firmy,
 •  informowanie pracowników w formie ustnej i pisemnej o postanowieniach niniejszego Kodeksu i
 •  rezygnację ze środków dyscyplinarnych, zwolnień lub innych przejawów dyskryminacji współpracowników, którzy informacje o przestrzeganiu niniejszego Kodeksu przekazali dalej.
W razie naruszenia jednego lub kilku postanowień niniejszego Kodeksu przez kooperanta zostanie on wezwany do natychmiastowego podjęcia działań naprawczych. Jeżeli żądane środki naprawcze nie zostaną wprowadzone w życie, TRIUMPH INTERNATIONAL może zatrzymać bieżącą produkcję, anulować istniejące zlecenia, odroczyć przyszłe zlecenia lub zakończyć stosunki handlowe / gospodarcze.

Realizacja

TRIUMPH INTERNATIONAL zobowiązuje się do podjęcia działań niezbędnych do wprowadzenia Kodeksu w życie poprzez:
 
 • określenie odpowiedzialności w przedsiębiorstwie za wszelkie kwestie związane z niniejszym Kodeksem,
 • poinformowanie w odpowiedniej formie, w szczególności przełożonych i przedstawicieli pracowników w zakładzie, o istocie opisanych standardów, zaleceniach i celach,
 • dołożenie starań, aby wszyscy współpracownicy zapoznali się z treścią Kodeksu.
 • W tym celu TRIUMPH INTERNATIONAL zadba o przetłumaczenie Kodeksu na język danego kraju, rozwieszenie go w ogólnie dostępnych miejscach w zakładzie i wyjaśnienie współpracownikom w zrozumiałym dla nich języku,
 • poinstruowanie menedżerów produktu i poinformowanie zleceniobiorców i dostawców o treści Kodeksu,
 • włączenie zapisu o obowiązku przestrzegania Kodeksu do wszystkich kontraktów ze zleceniobiorcami, dostawcami i licencjobiorcami,
 • w miarę możliwości i potrzeb kontrolowanie przestrzegania zapisów Kodeksu.

Monitorowanie

TRIUMPH INTERNATIONAL, Europejska Rada Zakładowa i Europejska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Tekstylnego, Odzieżowego i Skórzanego (EGV/TBL) tworzą komisję ds. monitorowania przestrzegania postanowień niniejszego Kodeksu Postępowania. W skład tej komisji wchodzi dwóch przedstawicieli TRIUMPH INTERNATIONAL oraz dwóch przedstawicieli Europejskiej Rady Zakładowej i EGV/TBL. Kompetencje i uprawnienia komisji ds. monitorowania określa komisja na zasadzie jednomyślności.
Zurzach, 12 grudnia 2001
TRIUMPH INTERNATIONAL EUROPEJSKA RADA ZAKŁADOWA
SPIESSHOFER & BRAUN
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
podp. W. Spießhofer podp. G. Korsawe
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników Przemysłu
Tekstylnego, Odzieżowego i Skórzanego ITBLAV
IG Metall
podp. M. Schallmeyer