Informacje o projekcie

Celem projektu „ERZ i rada pracowników jako platforma dialogu autonomicznego w poznawaniu i określaniu wspólnych interesów pracodawców i pracowników” jest szerzenie i wzmacnianie wśród związkowców kultury dialogu i kompromisu. Stosowana niegdyś w krajach socjalistycznych kultura siły i konfliktu wywarła wielki wpływ na całe społeczeństwo. Naszym związkowcom niezwykle utrudnia to porozumiewanie się zarówno z pracodawcami jak i z członkami ERZ - związkowcami z krajów zachodnich. Dlatego działania projektu są skierowane na rzecz powstania normy kompromisu. Nie wyklucza to konfliktu czy konfrontacji, jednak orientacja na kompromis znacznie przesuwa granicę konfrontacji oraz umożliwia w większym stopniu realizację ideału upodmiotowienia pracy. Przygotowanie związkowców z nowych krajów członkowskich - Czech i Polski – do skutecznej i świadomej pracy w ERZ i Radach Pracowników w aspekcie innego niż stosowanego dotychczas podejścia do rozwiązywania problemów na poziomach przedsiębiorstw jest naczelnym priorytetem niniejszego projektu. Koniecznym jest, aby związkowcy nauczyli się rozumieć, a następnie wykorzystywać wartości kultury kompromisu do rozwiązywania konfliktów w ERZ i Radach Pracowników, tak aby stopniowo przełamywać bariery między pracodawcami a związkowcami i budować kapitał wzajemnego zaufania.

Mimo intensywnych działań inicjowanym również dzięki projektom realizowanym przez Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”, związanych głównie z poszerzaniem wiedzy, otwarty pozostał problem znalezienia się związkowców z nowych krajów członkowskich w nowej dla nich kulturze dialogu i kompromisu realizowanej od lat przez związkowców z krajów UE-15. Rozwiązaniem tego problemu ma być poświęcony niniejszy projekt.

Partnerstwo w tym projekcie tworzą reprezentatywne związki zawodowe z Francji (CGT), Czech (CMKOS) i Polski (NSZZ „Solidarność”). Dodatkowo w projekt zaangażowana jest europejska instytucja zrzeszająca związki pracowników – ETUC (jako instytucja wspierająca), która od lat aktywnie uczestnicy w procesach monitorujących wdrażanie Dyrektyw 2002/14 i 94/45/EC.

Do głównych działań projektu należy stworzenie niniejszej strony internetowej, która umożliwi konsultowanie się i wymianę doświadczeń on-line. Przeprowadzone zostaną dwa rodzaje szkoleń:

  1. dla liderów związkowych przygotowujących się do tworzenia ER- na temat procedur postępowania i korzystania z pomocy przy zakładaniu ERZ oraz funkcjonowania i uprawnień ERZ (2 szkolenia).
  2. dla członków ERZ - na temat sposobów wykorzystywania przez związkowców potencjału ERZ, w tym prawidłowego przygotowania się do posiedzeń ERZ, kulturze dialogu i kompromisu, wykorzystaniu kapitału ludzkiego i społecznego do skutecznego funkcjonowania ERZ oraz roli ekspertów i instytucji branżowych struktur krajowych i europejskich w działalności ERZ (2 szkolenia).

Oprocz tego zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja, dzięki której rozpowszechnienione zostaną informacje o problemie wykorzeniania nawyków konfrontacyjnych tak charakterystycznych dla związkowców z krajów obciążonych balastem totalitaryzmu, co może przyczynić się do przełamywania barier między pracodawcami i związkowcami.

Będzie to również forum do wymiany poglądów przedstawicieli różnych grup społecznych. Dotyczy to w szczególności organizacji pracodawców i związków zawodowych, dla których doświadczenia w rozwiązywaniu podobnych problemów w innych krajach oraz poznanie opinii europejskich ekspertów mogą wzbogacić autonomiczny dialog prowadzony na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw.

Jako podsumowanie konferencji międzynarodowej ukaże się publikacja w formie broszury zawierająca materiały pokonferencyjne, czyli prezentacje ekspertów, treści debat, wystąpienia uczestników, wnioski pokonferencyjne.

Niniejszy projekt należy do grupy projektów w całości przygotowanych i realizowanych przez Fundusz Gospodarczy – spółkę Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.