2008-09-30

Szkolenie przyszłych członków ERZ

W dniach 22-24 września w Sopocie odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu „Europejskie Rady Zakładowe i Rady Pracowników jako platforma dialogu autonomicznego w poznawaniu i określaniu wspólnych interesów pracodawców i pracowników” realizowanego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” (informacja o projekcie obok).

Wzięli w nim udział liderzy związkowi z 25 polskich filii korporacji ponadnarodowych objętych Dyrektywą UE 94/45. W trakcie 2,5- dniowych warsztatów ich uczestnicy mieli możliwość przeprowadzenia, wspieranej przez trenerów, analizy zapisów dyrektywy o ERZ oraz innych dyrektyw unijnych z obszaru zbiorowego prawa pracy. Elementem szkolenia były też wykłady dotyczące specyfiki europejskiego dialogu społecznego oraz praktycznego funkcjonowania związkowców w ramach ERZ. Zajęcia ukierunkowane były na dostarczenie liderom związkowym podstawowego zasobu wiedzy niezbędnej do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i działalności ERZ. Warte zauważenia jest, że zdecydowaną większość uczestników szkolenia stanowiły osoby przygotowujące się do pracy w już istniejących radach europejskich, lub też znajdujące się w przededniu negocjacji na temat ich utworzenia. Stąd też nabyta w takcie szkolenia wiedza teoretyczna będzie dla wielu z nich przydatna już w najbliższym czasie.

SA